فرهنگ Telsto


* خدمات مشتری خدمات ارزش اصلی شرکت ما است، نظرات شما خواهد شد معیار ما برای حمایت از شما بهتر است.

* Responsibility به عنوان یک شرکت، ما باید مسئول مشتری ما، برای کارکنان ما، برای سهامداران، برای جامعه و همچنین برای خودمان باشد.

* نوآوری نوآورانه از محصولات و تکنولوژی ما، حالت کسب و کار، به روز رسانی سرویس و غیره

آنچه ما ایمان آوریم